ประวัติด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

ประวัติด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ตสร้างขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้ในกิจการทหาร โดยอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองทัพอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 ท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 32 กิโลเมตร (ณ ประตูเมืองภูเก็ต) ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้ทำการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของอากาศยานพาณิชย์ โดยแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2490 มีลักษณะเป็น INSTRUMENT APPROACH RUNWAY สำหรับอากาศยานขนาดกลางที่ทำการบินในพิสัยใกล้ เฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 กำหนดให้ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นสนามบินศุลกากร เพื่อการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกทุกประเภท รวมทั้งการส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือสินค้าทัณฑ์บนทุกประเภท จึงกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งในขณะนั้นกรมศุลกากรได้มอบหมายอำนาจและหน้าที่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรภูเก็ต ในเวลาต่อมากรมการบินพาณิชย์ได้ทำการปรับปรุงท่าอากาศยานภูเก็ต และได้ยกฐานะให้เป็นท่าอากาศยานสากลระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา โดยมีเที่ยวบินไปต่างประเทศเที่ยวแรกในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2526 บินไปยังประเทศสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-สิงคโปร์ -กรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

กรมศุลกากรได้ประกาศตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต สังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2532 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2532 เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศยาน โดยให้ปฏิบัติพิธีการต่าง ๆ เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE) จนถึงปัจจุบันมีฐานะเป็นด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต สังกัดสำนักงาน ศุลกากรภาคที่ 4 (ศภ. 4) โดยมีนายด่านศุลกากรเป็นผู้บริหารงาน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 มีนาคม 2562 15:15:35
จำนวนผู้เข้าชม : 9,956
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ext 5904

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ